ប៉ាដឹងប៉ាវ៉ៃ ចេញហើយ មិនបានមើលប្រយ័ត្នស្តាយ Full Official MV

សប្បាយទិញ សប្បាយរាំ សប្បាយថតចម្លង (Copy) ទិញ VCD មេតែមួយលក់ធ្វើសេដ្ឋី អ្នកថតចម្លងនៅស្រុកខ្ញុំ ហាស ហា កើតឧកញ៉ា២នាក់ហើយ Copy តែ CD លក់សោះនៅស្រុកខ្ញុំ :D

No comments: