Showing posts with label Software សំរាប់កុំព្យូទ័រ. Show all posts
Showing posts with label Software សំរាប់កុំព្យូទ័រ. Show all posts

Sony Vegas Pro 15.0.0+patch

Title: Sony Vegas Pro 15.0.0+patch
Version: 15
Type: PC
Language of interface: EN
Supported OS:
Developer:
Crack: Available
Description: Features of Sony Vegas Pro 15
Below are some noticeable features which you’ll experience after Sony Vegas Pro 15 free download.

-Handy application which can be used for enhancing videos and presentations.

-Got combined the real-time SD, HD, 2K as well as 4K video editing with unrivaled audio tools.

-Got an overwhelming main interface.

-Displays a wide screen that has been divided into many smaller sections.

-Can record the videos on the spot.

-Can insert new video clips.

-Can add transition effects.

-Can share the videos online.

-Can easily upload the videos on YouTube.

System requirements:
Operating System: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Memory (RAM): 4 GB of RAM required. Hard Disk Space: 500 MB of free space required. Processor: 2 GHz Intel Pentium processor or later.
Size: 443MB
ចុចនៅទីនេះដើម្បីទាញយកកម្មវិធី Sony Vegas Pro 15.0.0+patch

Google Earth Pro 7.3.0

PriceFree
Version7.3.0
Release DateAugust 23, 2017
CategoryEducational Software
SubcategoryScience Software
Operating SystemsWindows
PublisherGoogle Earth
http://www.google.com/earth/
Publisher's Description
Google Earth puts a planet's worth of imagery and other geographic information right on your desktop. View exotic locales like Maui and Paris, as well as points of interest such as local restaurants, hospitals, and schools. Google Earth combines satellite imagery, maps, and the power of Google Search to put the world's geographic information at your fingertips. With Google Earth you can fly from space to your neighborhood--just type in an address and zoom right in, search for schools, parks, restaurants, and hotels. Get driving directions, tilt and rotate the view to see 3D terrain and buildings, save and share your searches and favorites and even add your own annotations.
Get advanced business tools in addition to all the easy-to-use features and imagery of Google Earth.

 • Utilize data layers to locate your target demographic
 • Compute distances and areas using measurement tools
 • Use Movie Maker to produce media collateral
 • Print high-resolution images for presentations and reports
 • Import large vector image files to quickly map GIS data
 • Map addresses with the Spreadsheet Importer 
googleearth-win-pro-7.3.0.3830.exe | 50.67 MB
ទាញយកនៅទីនេះ

[កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ] : WinUSB 3.3.3.0

 

WinUSB ជាកម្មវិធីសាមញ្ញមួយ ដែល ជួយអ្នក burn Windows 7,8,10 ISO ឬ DVD ណាមួយ ទៅកាន់ USB flash drive ហើយ បង្កើត bootable ដោយកំពុងចាំបាច់ធ្វើការ format ក្នុងករណីជាច្រើន! 

លក្ខណៈពិសេស

ដើម្បីបង្កើតBoot អ្នកត្រូវធ្វើតាមបីជំហ៊ាន:
ជ្រើស ISO ឬ DVD
ជ្រើស USB drive
ជ្រើស ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ

ទំហំឯកសារ: 4.42MB
ទាញយក WinUSB 3.3.3.0 នៅទីនេះ

 


[កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ]: Internet Download Manager 6.28 Build 17


តើមានអ្វីថ្មីនៅក្នុងកំណែ 6.28 Build 17?

- ធ្វើឱ្យការទាញយករបស់ IDM ​កាន់តែប្រសើរ​ឡើង

- បន្ថែមការគាំទ្រសម្រាប់ Firefox 53, 54, 55

- បានជួសជុលបញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងៗទៀត

ទំហំឯកសារ: 6.85MBMB
ទាញយក Internet Download Manager 6.28 Build 17 នៅទីនេះ


IP Camera Viewer 3.1

PriceFree
Version3.1
Release DateJune 8, 2016
CategoryCommunications
SubcategoryWebcam Software
Operating SystemsWindows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012
PublisherDeskShare
http://www.deskshare.com
Publisher's Description
Set up an effective video monitoring system within minutes!  IP Camera Viewer allows you to view live video from your USB or IP cameras on your PC.  Use any USB or IP camera is to keep an eye on your home, office, parking area or anywhere you need security.
View video from multiple IP cameras directly to your computer.  Currently more than 2000 different IP camera modelsfrom leading camera manufactures are supported.  It includes Axis, Canon, D-Link, Foscam, Panasonic, Mobotix, Pixord, Sony, Toshiba, Vivotek and many more.  You can send a request to our technical team if your camera or model is not listed in our application.  Virtually all USB cameras work with IP Camera Viewer.
You can control and view up to 4 camera feeds simultaneously.  Get a live preview from multiple cameras with this light-weight application.  IP Camera Viewer's centralized camera and layout management allows you to view your cameras from multiple remote locations on a single screen.  You can change the arrangement and preview layout of the cameras, for your security needs.
Make the live video clearer by adjusting camera image and video properties.  It allows you to individually configure video properties such as resolution and frame rate for USB cameras.  You can set image properties such as saturation, brightness, contrast for USB and IP Cameras.
What if your camera is mounted upside-down or its preview is tilted a bit?  With IP Camera Viewer you can adjust the orientation of your camera preview.  It helps you to adjust the coverage area by supporting many PTZ (Pan/Tilt/Zoom) enabled network cameras.  IP Camera Viewer provides a digital zoom, even if it is not supported by your camera.
IP Camera Viewer allows you to set up a system that suits your needs.  It's absolutely free and ideal for both personal and business use.

Installer | IPCameraViewer.exe | 18.21 MB
ទាញយក

BPA Touch POS

PriceFree to try
CategoryBusiness Software
SubcategoryAccounting & Billing Software
Operating SystemsWindows
PublisherBusiness Software Solutions
http://www.businessoftware.com/
Publisher's Description
BPA Touch POS is a robust POS system integrated with a complete business accounting software package "Business Plus Accounting". As a business owner or operator, you know that you can be more successful if you can provide a better experience for your customers and gain greater control over your costs and profits. Business Plus Accounting Touch POS will help you do both. Our Multiuser Touch POS Software System will give you the business software solution you need.  Built on top of an award winning, mature accounting system and designed by working closely with the owners and operators of many different businesses, BPA Touch POS software gives you the tools you need to run a better business.Installer | BPADEMOSetup.exe | 49.83 MB

ទាញយក

Fake Voice

PriceFree
CategoryMP3 & Audio Software
SubcategoryAudio Production & Recording Software
Operating SystemsWindows
Publisherfakewebcam.com
http://www.fakewebcam.com
Publisher's Description
Fake Voice is a voice changer software that changes your voice to male, female, old, young, hard, shrill, or some one new. If you are female and want to sound like male or if you are male and want to sound like male, this is your tool. You can apply robotic effect to sound like alien or echo effect to sound like you speaking from a well or tunnel.
Whether you like you have fun with your friends or you want to improve your voice quality for audio recording, this tool give you full control over your voice.


Installer | fvsetup.exe | 4.46 MB

FL Studio 12.4.2

​ FL Studio 12.4.2
PriceFree to try
Version12.4.2
Release DateMarch 22, 2017
CategoryMP3 & Audio Software
SubcategoryAudio Production & Recording Software
Operating SystemsWindows
PublisherImage-Line Software
http://www.image-line.com

Publisher's Description
FL Studio is a music production system. All you need in one package to compose, arrange, record, edit, mix, and master professional quality music. Features includes audio editing and manipulation, interface and plug-in parameters automation, use in other DAWs, live performance, mix and remix audio, multi-track recording, record and play MIDI input, sequencing and arranging, synth and effect plug-in hosting. Other features include multi-touch support, play-list, linking includes MIDI input port, play-list and piano roll, right click data entry, plug-in picker, mixer, and play truncated notes in clips restores notes overlapping slice points in pattern clips.flstudio_12.4.2.exe | 665.18 MB

ទាញយក

GPU-Z 1.18

PriceFree
Version1.18
Release DateMarch 17, 2017
CategoryUtilities
SubcategorySystem Utilities
Operating SystemsWindows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
PublisherTechPowerUp
http://www.techpowerup.com

Publisher's Description
GPU-Z is a lightweight system utility designed to provide vital information about your video card and graphics processor.
Main Features
 • Supports NVIDIA, ATI and Intel graphics devices
 • Displays adapter, GPU and display information
 • Displays overclock, default clocks and 3D clocks (if available)
 • Includes a GPU load test to verify PCI-Express lane configuration
 • Validation of results
 • GPU-Z can create a backup of your graphics card BIOS
 • No installation required, optional installer is available
 • Support for Windows XP / Vista / Windows 7 / Windows 8 (both 32 and 64 bit versions are supported)
 • .. and yes, the author of CPU-Z has granted us permission to use a name similar to his product. Thanks Franck.

GPU-Z.1.18.0.exe | 2.01 MB

Windows USB/DVD Download Tool 1.0

PriceFree
Version1.0
Release DateDecember 9, 2012
CategoryUtilities
SubcategorySystem Utilities
Operating SystemsWindows
PublisherMicrosoft
https://wudt.codeplex.com

Publisher's Description
The Windows USB/DVD Download tool allows you to create a copy of your Windows 7/8 ISO file on a USB flash drive or a DVD. To create a bootable DVD or USB flash drive, download the ISO file and then run the Windows 7 USB/DVD Download tool. Once this is done, you can install Windows 7 or Windows 8 directly from the USB flash drive or DVD.
The ISO file contains all the Windows installation files combined into a single uncompressed file. When you download the ISO file, you need to copy it to some medium in order to install Windows. This tool allows you to create a copy of the ISO file to a USB flash drive or a DVD. To install Windows from your USB flash drive or DVD, all you need to do is insert the USB flash drive into your USB port or insert your DVD into your DVD drive and run Setup.exe from the root folder on the drive.
Note: You cannot install Windows from the ISO file until you copy it to a USB flash drive or DVD with the Windows 7 USB/DVD Download tool and install from there.
The copy of the ISO file that the Windows USB/DVD Download tool creates is bootable. Bootable media allows you to install Windows 7 without having to first run an existing operating system on your machine. If you change the boot order of drives in your computer's BIOS, you can run the Windows 7 installation directly from your USB flash drive or DVD when you turn on your computer. Please see the documentation for your computer for information on how to change the BIOS boot order of drives.


Installer | Windows7-USB-DVD-Download-Tool-Installer-en-US.exe | 2.6 MB

ទាញយក

WinToFlash 1.5

PriceFree
Version1.5
Release DateMarch 16, 2017
CategoryUtilities
SubcategorySystem Utilities
Operating SystemsWindows
PublisherNovicorp
http://wintoflash.comPublisher's Description
WinToFlash help you to create bootable USB and pull over the contents of a Windows XP, Windows 2003, Windows Vista, Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10 installation disk and prep the USB drive to become a replacement for the optical drive. This is about you can install your Windows from flash drive or card, HDD, etc. to your computer or netbook.
And this is not all it can do. WinToFlash can transfer your live CD or DVD to bootable USB card, for example, BartPE. After all you can erase your USB media and format it with Windows for everyday use.

WinSetupFromUSB-1-7.exe | 23.77 MB

ទាញយក

WinToUSB 3.4


WinToUSB_Free.exe | 5 MB

ទាញយក

Photoshop MAC Torrent Full Compressed Dwnload

Photoshop MAC Torrent Version Download

Download Free Full Version Photoshop MAC Torrent  for Mac, the best image editor with video editing and advanced features.
It is an easy enough to decipher Photoshop CC 16 for Mac for free. Now you can download (torrent or direct download link updated later) the complete first Mac version of Photoshop CC 2015 with crack, keygen serial and then just follow the instructions on the downloaded file to gnaw.

Mac system requirements for Adobe Photoshop CC 16 full version.


 1. CPU:- Intel Pentium 4/AMD Athlon 64-bit or multicore Intel processor.
 2. Operating System:- Mac OS X.
 3. RAM:- 2 GB minimum.
 4. HDD:- At least 1 GB of available hard disk space for installation.
 5. Screen resolution:- 1280 x 1024 display with video card 16-bit.


Windows 7 Iso Torrent File Free Download 2016

Windows 7 Iso Torrent Free Download

Windows 7 iso torrent is the best edition of the series of Windows 7. Due to its stability and powerful functions. Compared to other issues. New features have been added very intelligent that can be experienced only in this version of Windows. Windows 7 is impeccable in its versatility for home users. As well as for professionals. The display system, beautiful new appliances. In addition, this is a best windows file. Especially relevant operating system download here

Safe And Best Windows 7 Iso Torrent File Download


 1. Best Firewall safer.
 2. Improved media players and much more.
 3. Windows XP Support Productivity.
 4. advanced file management in a simple and easy way.
 5. Automatic backup & efficient data recovery.

Windows 10 Torrent File Free Download [ISO] All Languages

Windows 10 Torrent Free Download Latest Version Here

Downloading Windows 10 Torrent for free is one of the most searches performed by users on the net. It is not for less. Microsoft Windows is the most widely used operating system in the world. Here we will be able to download the editions of Windows 10. Using some tools that will give us access to all the official downloads of the Original ISO of Microsoft.

On the other hand, it is the fact that it is the most pirated operating OS on the network. Something impossible to do with OS X, or Linux distributions that are free. However, in recent years Microsoft has wanted to curb this by offering downloads and updates of Windows for free. Windows 10 Torrent even coming close to forcing the user to install windows 10 with their warnings. A trial period that once completed. In conclusion, we must Pay for the license. Who do not have the economic means to purchase a license.


Finally, Download: Click Here to Download

Download: Link-1 |Link-2 |Link-3


Download

CorelDRAW Graphics Suite X8 Crack Only Download Here

CorelDRAW Graphics Suite X8 Crack By Direct Download Link

CorelDRAW Graphics Suite X8 Crack to design graphics and pages. Combine your creativity with unparalleled efficiency. So edit photos and create websites. With advanced compatibility with Windows 10. Multi-monitor and 4K displays. Discover high-level intuitive tools to create logos, brochures, web graphics, social media ads. Also any other original project. This is a best way to download the crack file for CorelDRAW Graphics Suite X8.

Features CorelDRAW Graphics Suite X8


 1. —>Compatibility with Windows 10.
 2. —>Support for multiple monitors, 4K displays and Real-time Pen.
 3. —>Explore, manage and organize fonts with the new Corel Font Manager.
 4. —>Filtering and Font Search.
 5. —>Manage complex projects with ease using the new show and hide feature.
 6. —>Copy curve segments.
 7. —>Gaussian Blur Function.
 8. —>Correction Clone tool.
 9. —>Image Straightening dialog box.
 10. —>CorelDRAW Renewed Knife Tool.
 11. —>Customizing the workspace.
 12. —>Border and Outline dialog box.
 13. —>CorelDRAW and SDK Developer Community.
 14. —>Connect dock window.
 15. —>Simple and professional website design.
 16. —>Learning materials and expert suggestions.
 17. —>Keep the freshness of your designs with over 10,000 royalty free clipart images (royalty-free royalty)
Finally, Click Here to Download |

Download: Link-1 |Link-2 |Link-3

ទាញយក

[កម្មវិធីកុំព្យូរទ័រ]: Bandicam v3.3.2.1195

Record Everything (Game + PC screen) and save it as AVI, MP4 files. Bandicam is the best Game, Video, and Screen recording software. You can record WOW, Minecraft, iTunes, YouTube, PowerPoint, Webcam, Skype, Video chatting, Streaming video and the desktop screen without lagging. Bandicam compresses the video while recording and uses much lower CPU/GPU/RAM usage, and it fully supports the hardware accelerated h.264 encoder of Nvidia NVENC/CUDA, Intel Quick Sync video and AMD APP which allow video to be recorded in high speed, with a high compression ratio and excellent quality. As a result, it has less lag and you can save your HDD and CPU. Bandicam displays FPS number in the corner of the screen while it is active in the ‘Game Recording Mode’. It also can record video at resolutions of up to 3840×2160 in high quality (2160P UHD video can be made) and your webcam stream will be simultaneously recorded and merged with the game / screen recording (Picture-in-Picture, Video-in-Video).
Features
 • Bandicam game recorder can capture your gameplay like Fraps (Fraps Alternative, Better than Fraps®)
 • The recorded file size is much smaller than other software (Bandicam compresses the video when recording)
 • You can upload the recorded file to YouTube without converting (720p/1080p full HD video can be made)
 • You can record over 24 hours without stopping (Auto Complete Recording function can be used)
 • You can record 4K Ultra HD video at resolutions up to 3840 x 2160 in size
 • You will experience much less lag than other game capture software (It uses much lower CPU/GPU/HDD)
How to Install

 1. Download & install bandicam
 2. Right Click On Activator & run as administrator
 3. Enter your name or email & click activate button
 4. That’s it ! Enjoy :)

ទំហំឯកសារ: 16.2 MB
ទាញយក Bandi_.3.3.2.1195.នៅទីនេះ

[កម្មវិធីកុំព្យូរទ័រ]: Windows 7 Ultimate Service Pack 1 (SP1)With the release of Windows 7 SP1, Microsoft has also updated the Windows 7 DVD media ISO image distributed by Digital River for online order fulfillment. Digital River is Microsoft’s partner for fulfillment on online distribution for downloadable Microsoft products.

The Windows 7 ISO images hosted on Digital River is genuine and official version, and the downloads from the server is legal. It’s after all one of the official channel where end-users who purchase a license (product key) for Windows 7 get the setup installation files.

Anyway, without a genuine and legally purchased product key, you can’t get Windows 7 activated, and Windows 7 will only run as evaluation copy for up to 30 days.

The latest version of Windows 7 DVD image available is of media refresh version, which commonly known as Windows 7 SP1-U (Media Refresh). Microsoft released the media refresh version of Windows 7 DVD media to fix a rare bug related to invalid computer name when small set of computer names returned error when used to install Windows 7. Otherwise, the Windows 7 with SP1 and Windows 7 with SP1-U (Media Refresh) is completely the same.


ទំហំឯកសារ: 2.38GB

Windows 7 Ultimate SP1 32 BitWindows 7 Ultimate SP1 64 BitCrack សំរាប់ Windows 7 Ultimate SP1 

៣ កម្មវិធីដែលបង្ហាញថាតើនរណាលួច Hack Wi-Fi រប​ស់អ្នក


ខណៈពេលដែលប្រើប្រាស់ Internet ដោយប្រព័ន្ធ Wi-Fi នៅផ្ទះរបស់អ្នក, អ្នកអាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការធ្លាក់ចុះមួយចំនួននៃល្បឿន, Wi-Fi របស់អ្នកអាចត្រូវបានគេ Hack ដោយនរណាមួយនៅក្បែរនោះ. ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំអ្នកអំពីកម្មវិធីដែលអាចការពារ Wi-Fi នៅផ្ទះរបស់អ្នកពីពួក Hacker បាន.

៣ កម្មវិធីដែលបង្ហាញថាតើនរណាលួច Hack Wi-Fi រប​ស់អ្នក:

. Wireless Network Watcher

Wireless Network Watcher គឺជាកម្មវិធីប្រើប្រាស់ដែលមានទំហំតូចដែលអាច Scans Wireless Network របស់អ្នក
ហើយបង្ហាញបញ្ជីនៃកុំព្យូទ័រទាំងអស់និងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់បច្ចុប្បន្នទៅនឹង Network របស់អ្នក.
សំរាប់រាល់កុំព្យូទ័រ រឺ ឧបករណ៍ដែលបានភ្ជាប់ទៅនឹង Network របស់អ្នក , ពត៌មានដូចខាងក្រោមនេះត្រូវបាន
បង្ហាញ: IP address, MAC address, នឹងក្រុមហ៊ុនមួយដែលផលិត Network Card, ហើយ ជម្រើសឈ្មោះកុំព្យូទ័រ.
អ្នកក៏អាចនាំចេញបញ្ជីភ្ជាប់ទៅក្នុងឧបករណ៍ html/xml/csv/ឯកសារ text, រឺ Copy ហើយ​ Paste ដាក់ចូលទៅក្នុងកម្មិវិធី Excel រឺ កម្មវិធីសៀវភៅបញ្ជីផ្សេងទៀត.

ទាញយក Wireless Network Watcher នៅទីនេះ

. Who's On My WiFi

សែ្វងរក Laptops ណាមួយលើ Network សាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក, និងធ្វើអ្វីមួយអំពីវា. កម្មវិធី Who Is On My Wifi  នឹងបង្ហាញអ្នករាល់កុំព្យូទ័រនៅលើ Network របស់អ្នក,
នឹងជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីកំព្យូទ័រថ្មីនោះ, ហើយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នក Block អ្នកឈ្លានពាន. ដោយប្រើប្រាស់ Wireless របស់អ្នក? រកឃើញឥឡូវនេះជាមួយនឹងកម្មវិធី Who Is On My Wifi. វាជាប្រព័ន្ធមួយដ៏ល្អផ្ទៃក្នុងសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យសន្តិសុខ Network របស់អ្នកទៅឱ្យមុខជំនួញខ្នាតតូចមធ្យម.

ទាញយក Who's On My WiFi នៅទីនេះ

. NetCut

កម្មវិធីនេះអាចអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកបញ្ឈប់ដំណើរការ Internet មិនឱ្យអ្នកដ៏ទៃប្រើប្រាស់បាន, ហើយកម្មវិធីនេះក៏អាចបង្ហាញបញ្ជីនៃកុំព្យូទ័រទាំងអស់និងឧបករណ៍ដែលត្រូវបានតភ្ជាប់បច្ចុប្បន្នទៅនឹង Network របស់អ្នក.

ទាញយក NetCut នៅទីនេះ

[កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ]: Ratiborus KMS Tools 21-02-2017

Ratiborus KMS Tools គឺជាកម្មវិធីដែលបានប្រមូលម្តុំនូវ Activator ជាច្រើនមករួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីមួយនេះដើម្បីធ្វើការ Activate Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, Server 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2, Office 2010/2013/2016.

កម្មវិធីដែលបានរួមបញ្ចូល:
• Garbage Collector 1.3.0 Build 21.04.2016
• KMSAuto Lite Portable v1.2.4 RU, EN, VI, UA, CN
• KMSAuto Net 2015 v1.4.2 Portable
• MSAct Plus v1.0.6
• MSActBackUp v1.0.8 RU, EN, VI
• Office 2013-2016 C2R Install v5.2
• PIDKey 2.0.9 Build 107 Multilingual
• UniCrypt 2016 v2.2
• KeyCheck v1.0.3.6_RU_EN_ES_VI_LV
• KMSAuto Helper v1.1.4
• KMS Cleaner v1.3
ទំហំឯកសារ: 19.2MB
ទាញយក Ratiborus KMS Tools 21-02-2017 នៅទីនេះ